Obchodní podmínky

obchodní společnosti

KUČERA plus s.r.o.

se sídlem Praha 2 – Nové Město, Vyšehradská 1349/2, 128 00   

a provozovnou  Louka nad Veličkou 182, 696 76

Identifikační číslo společnosti: 292 15 510 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.kuceraplus.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti KUČERA plus s.r.o., se sídlem Praha 2 – Nové Město, Vyšehradská 1349/2, 128 00, identifikační číslo: 292 15 510,  (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.kuceraplus.cz. 

 

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.kuceraplus.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

 

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. V kupní smlouvě mají odchylná ujednání přednost před ustanovenými obchodními podmínkami.

 

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Obchodní podmínky a kupní smlouva jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

1.5. Znění obchodních podmínek prodávající může měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího, jenž provedl na webové stránce, může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednání zboží (dále jen tzv. „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu v případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje.

 

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Kupující je povinen údaje uvedené v uživatelském účtu při jakékoliv jejich změně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese žádnou odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

 

2.4. Kupující není oprávněn umožnit užívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá déle než rok, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména v případě nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam nabízeného zboží prodávajícího k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace také o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno na území České republiky.

 

3.3. Pro objednání zboží kupující vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku),

- způsobu úhrady kupní ceny zboží

- údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží 

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a změnit údaje, které do objednávky vložil kupující, a to s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícímu považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky neprodleně toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedené v objednávce či uživatelském rozhraní (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 

3.5. Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky) v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu).

 

3.6. Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

 

3.8. Kupující při uzavírání kupní smlouvy souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na telefonní hovory, náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese pobočky:

Louka 182, Louka nad Veličkou, 696 76

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit také náklady spojené s balením a dodáním zboží prodávajícímu. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se tím kupní cena spolu s náklady spojené s dodáním zboží.

 

4.3. V případě platby v hotovosti či na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4.5. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5)

4.6. Případné slevy zboží z ceny poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu ohledně prováděných plateb na základě kupní smlouvy. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, o dodávce novin, periodik nebo časopisů.

 

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je kupující povinen o odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Pro odstoupení od smlouvy je možné použít přiložený vzorový formulář, není to však povinností kupujícího. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@remove-this.kuceraplus.cz.

 

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva ruší od počátku. Zboží musí být vráceno do čtrnácti (14) pracovních dnů prodávajícímu od odeslání odstoupení od smlouvy. Zboží prodávajícímu musí být vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, i v původním obalu.

5.4. Od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno a to ve lhůtě deseti (10) dnů.

 

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek prodávající vrátí kupujícímu do čtrnácti dní od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Peněžní prostředky prodávající kupujícímu vrátí jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající není povinen přijaté peněžní prostředky vrátit dříve, než mu kupující zboží předá či prokáže, že zboží odeslal.

 

5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude kupujícím poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny je prodávající oprávněn jednostranně započíst nárok na úhradu vzniklé škody. 

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Způsob doručení zboží, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak, určuje prodávající.       V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy kupující.

 

6.2. Je-li prodávající v objednávce podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s jiným způsobem doručení, resp. náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.

 

6.4. Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Kupující stvrzuje podpisem dodacího listu, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 

6.5.  Dodací podmínky prodávajícího mohou upravit další práva a povinnosti stran při přepravě zboží. 

 

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 a násl. občanského zákoníku).

 

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména tím,  že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, pípadně jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře či hmotnosti a odpovídá účelu, jenž prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. 

 

V případě podstatného porušení kupní smlouvy může kupující požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Jestliže se vada týká jen určité součásti věci, může požadovat kupující jen výměnu této součásti. Pokud není možné věc vyměnit a není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, kupující může odstoupit od smlouvy. Podstatným porušením kupní smlouvy je takové porušení kupní smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že toto porušení podstatné není.

 

V případě, že by byl postup dle předchozího odstavce - míněno výměna věci – neúměrný,   je-li možné vadu bez zbytečného odkladu odstranit, má místo výměny prodávající právo na bezplatné odstranění vady.

 

V případě, že kupující nemůže věc používat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, má právo na výměnu součásti nebo na dodání nové věci, nebo od smlouvy odstoupit.

 

V případě, že kupující neuplatní právo na dodání nové věci, opravu věci, výměnu součásti, nebo neodstoupí od smlouvy, může při vzniku práva z vady požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny i v případě, že prodávající nemůže dodat novou věc, vyměnit součást věci, věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy činilo kupujícímu značné obtíže; to platí za předpokladu, že kupující neuplatnil právo, které by bylo s tímto postupem v rozporu.

 

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; ale volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

 

7.3. V případě nepodstatného porušení kupní smlouvy má kupující právo přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na opravu věci.

 

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Bez souhlasu prodávajícího provedenou volbu kupující nemůže změnit.

 

7.4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vad, které se vyskytnou u spotřebního zboží, v době 24 měsíců od převzetí zboží.

 

Neoznámil-li kupující vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, pozbývá práva z vad. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž. Nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující při dostatečné péči zjistil, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

 

Prodávající může kupujícímu případně poskytnout smluvní záruku za jakost.

Práva z vad, jenž spočívají v odstoupení od smlouvy či dodání nové věci se kupující nemůže domáhat, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, ledaže

a) došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, kupující vrátí prodávajícímu, co ještě vrátit lze, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 

Práva z vad se nemůže kupující domáhat, pokud vada vznikla po předání zboží. V případě, že se vada projeví do šesti měsíců od předání zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při předání. Na prodávajícím je, aby doložil, že zboží vadné nebylo.

 

Práva z vad se kupující nemůže domáhat, pokud vada vznikla nevhodným používáním zboží, násilným mechanickým poškozením zboží, nešetrným zacházením nebo nedodržením pokynů stanovených výrobcem, distributorem, neodborným zacházením, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží nebo provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.

 

Práva z vad se kupující rovněž nemůže domáhat u věci prodávané za nižší cenu ohledně vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, a v případě opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

 

Kupující nemá práva z vadného plnění, jestliže před převzetím věci věděl, že věc má vadu.

 

7.5. Při uplatnění reklamace kupující je povinen doložit k reklamovanému zboží zejména originál nebo kopii vydaného prodejního dokladu. Nepředloží-li kupující v okamžiku reklamace prodejní doklad, musí prokázat své právo k reklamované věci, stejně jako skutečnost, že reklamované zboží bylo zakoupeno u prodávajícího a také dobu, kdy k zakoupení zboží, případně jeho převzetí došlo.

 

Kupující je povinen při reklamaci prodávajícímu sdělit, jaké právo z vady si zvolil. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující o opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

 

7.6. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Opravené nebo vyměněné zboží bude připraveno k osobnímu vyzvednutí nejpozději 30. den ode dne uplatnění reklamace v místě jejího uplatnění, nebude-li mezi kupujícím a prodávajícím ujednáno jinak.

 

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informuje, pokud se nedohodnou jinak. Dále prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí kupujícímu.

 

Skladné a náklady spojené s neoprávněnou reklamací: Při nevyzvednutí reklamace do 30 dnů po termínu ukončení opravy nebo při nevyzvednutí zboží v případě neoprávněné reklamace, může být kupujícímu účtováno skladné ve výši 25,- Kč bez DPH za každý započatý kalendářní den. Prodejce je oprávněn zboží nevydat, dokud nebude uhrazena celá částka za opravu, případně skladné. V případě, že tato částka převýší aktuální prodejní cenu zboží je prodejce oprávněn zboží prodat a vzniklé náklady takto pokrýt.

 

7.5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti za vady prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny dle čl. 4.1.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny.

8.2. Prodávající poskytne kupujícímu v textové podobě znění smlouvy doručením ve zprávě s potvrzením objednávky.

 

8.3. V případě nespokojenosti s poskytovanými službami a zachováním práv kupujícího, směřuje kupující veškeré stížnosti na adrese jeho provozovny dle 4.1.  Stížnost bude pečlivě vyřízena a o způsobu řešení a přijatých opatřeních bude kupující informován do 14 dní od přijetí stížnosti. Dohled nad ochranou spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce a příslušný živnostenský úřad, na něž se může kupující obrátit v případě podezření z porušení práva na ochranu spotřebitele. V případě prodeje výrobků, které jsou upraveny zákonem o ochraně veřejného zdraví, se může kupující obrátit se stížností na  krajskou hygienickou stanici, v případě prodeje zboží porušujícího práva duševního vlastnictví nebo  zákaz prodeje zboží humanitárního určení na celní úřad."

 

8.4. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, jenž by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

 

8.5. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, jež by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího, a který je v souladu s jeho určením.

 

8.6. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

8.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, identifikační číslo a daňové identifikační číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

 

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu je povinen informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jako zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje kupujícího bez předchozího souhlasu prodávajícímu předávány třetím osobám.

 

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že je poskytuje dobrovolně. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

 

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že zpracovatel (čl. 9.5)  nebo prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat zpracovatele nebo prodávajícího o vysvětlení,

 

aby zpracovatel nebo prodávající odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, blokování, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li zpracovatel nebo prodávající žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen předat tuto informaci. Prodávající má právo za poskytnutí této informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

9.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami, zbožím nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to osobně, elektronickou poštou nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

 

10.2. Zpráva je doručena:

v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

 

v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem, ale též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

 

v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o jejím  uložení nedozvěděl.

 

11. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje zahraniční prvek, pak strany sjednávají, aby se vztah řídil českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

11.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

 

11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, nastoupí ustanovení namísto neplatných ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky obchodních podmínek či kupní smlouvy vyžadují písemnou formu.

 

11.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek není přístupná a není archivována prodávajícím v elektronické podobě.

 

11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: 

KUČERA plus s.r.o. se sídlem Praha 2 – Nové Město, Vyšehradská 1349/2, 128 00   

a provozovnou  Louka nad Veličkou 182, 696 76

Identifikační číslo společnosti: 292 15 510 

 

 

V Louce dne 1.6.2014

Ceny v našem internetovém obchodě a kamenném obchodě se mohou lišit. 

STAVEBNÍ MATERIÁLY

PRACOVNÍ ODĚVY